TUAPA團隊

組織架構
聯合動物公園

 

 • 理事長:張翊宏

   

 • 常務理事:連庭德

   

 • 常務理事:陳素真

   

 • 榮譽理事:謝文宇

   

 • 榮譽理事:謝宗和

   

 • 理事:郭瑩慧

   

 • 理事:張捷盛

   

 • 理事:張偉廷


   
 • 常務監事:楊宗穎


   

 • 監事:林懋驊


   

 • 監事:趙崇貴


   

 • 執行長:楊瑞琪


   

 • 秘書長:游桂芝


   

 • 募款經理:范仙平


   

 • 組長 : 沈韋廷


   

 • 募款專員 : 張景名


   

 •  


   

 •  


   

 •  


   

 •  


   

 •  


   

 •  


   

 •